« سال های 1969-1960 »

608 مورد سال های 1969-1960 یافت شد
8.0
داستان جوانی گوشه‌گیر و خجالتی‌ست که به تازگی درسش را تمام کرده و به زادگاهش بازمی‌گردد. او که تازه قدم به دنیای بزرگان گذاشته، می‌کوشد زندگی شریف و آبرومندی بر اساس راه و رسم طبقه متوسط و الگوی زندگی پدر و مادرش برای خود دست و پا کند اما در می‌یابد ...
کمدی ، درام ، عاشقانه
MOVIE

The Graduate

(1967)
1080p Blu-Ray : 2000 MB
720p Blu-Ray : 1300 MB
مشاهده و دانلود
7.5
آﻧﮋﻻ رﻗﺼﻨﺪه اى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﻟﺶ ﺑﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮاھﺪ، اﻣﺎ اﻣﯿﻞ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ او ﻧﯿﺴﺖ. آﻧﮋﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﺮ زﻧﺎﻧﻪ، ﻛﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮد دﻳﮕﺮى، آﻟﻔﺮد دلﺑﺎﺧﺘﻪاش ﺷﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺲ ﺣﺴﺎدت اﻣﯿﻞ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ و او را واﻣﻰدارد ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪى ...
کمدی ، درام ، عاشقانه
MOVIE

A Woman Is a Woman

(1961)
720p Blu-Ray x265 : 470 MB
مشاهده و دانلود

پیشنهاد ما

اکشن، جنایی، ترسناک

مشاهده اطلاعات بیشتر »